ประวัติวิทยาลัย


ประวัติวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

 

          ในปี 2540 กรมอาชีวศึกษา ได้รับงบประมาณเพื่อจัดตั้งวิทาลัยการอาชีพเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในที่ดินสาธารณประโชยน์บ้านนาปหน่ง ตั้งอยู่ หมู่5 ตำบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 48 ไร่ มีความเหมาะสมสำหรับเป็นสถานทีจัดตั้ง วิทยาลัยการอาชีพเวียวสระ รูปแบบของสถานศึกษา จะจัดการเรียนการสอนหลังสูตรวิชาชีพทั้งในระบบ และนอกระบบ รวม 5 ประเภทวิชา

                    1. วิชาช่างอุตสาหกรรม

                    2. พาณิชกรรม

                    3. คหกรรม

                    4. ศิลปกรรม

                    5. เกษตรกรรม

          โดยกรมอาชีวศึกษาได้รับงบประมาณในปี 2540-2542 เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบการระยะแรก ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ พร้อมนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับตำบล และอำเภอเวียงสระ ได้มีมติเห็นชอบให้กรมอาชีวศึกษาเข้าใช้ที่ดิน เป็นสถานที่ก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

          วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระได้รับความร่วมมือสนับสนุนและช่วยเหลือในการผลักดัน ให้มีการเริ่มและก่อสร้างวิทยาลัยฯ อาทิ คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ นายจำลอง นิลทจันทร์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสถานศึกษาพี่เลี้ยง โดยมีนายดำรงค์ ชวรางกูร เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ในขณะนั้นตลอดจน ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์ มีแสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ รวมทั้งประชาชนในตำบลบ้านส้องอีกหลายๆท่านที่ไม่สามารถจะกล่าวนามได้ ณ ที่นี้ ได้เสียสละพื้นที่ทำกินเพื่อขอตั้งวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

 

โลโก้วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

 

 

สีประจำวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

     สีส้ม