หน่วยงานภายใน

คณะผู้บริหาร

ดร.ปณชัย เพชรปาน

ผู้อำนวยการ

นายวีระศักดิ์ ทองชัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายมนตรี ปรีชา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายจักรินทร์ โกละกะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

นายวีระศักดิ์ ทองชัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายมนตรี ปรีชา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสายทิพย์ คงประเสริฐ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายอภิชาณ ชูใจ

หัวหน้างานบุคลากร

นางวันวิสา บุญช้าง

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวธัญญรัตน์ ทวีศรี

หัวหน้างานการบัญชี

นายจินดา รามอินทร์

หัวหน้างานพัสดุ

นายเฉลิมพล เสนเรื่อง

หัวหน้างานอาคารสถานที่

............................................

หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวเมธาวี เทพสุรินทร์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

---------------------------

แม่บ้าน

---------------------------

แม่บ้าน

---------------------------

นักการ

---------------------------

เจ้าหน้าที่ขับรถ

---------------------------

เจ้าหน้าที่ขับรถ

ฝ่ายวิชาการ

นายวีระศักดิ์ ทองชัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายสุริยา พรหมราช

หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวเสาวนีย์ บุญจันทร์คง

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวขวัญฤทัย เกียรติศักดิ์

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นายสมชาย พรมกุล

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายเจตนิพัทธ์ จันทร์แก้ว

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายจักรินทร์ โกละกะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

นายอนันต์ ทุ่มก๊ก

หัวหน้างานปกครอง

นายธนวันต์ บุญมาก

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางสาวอรวรรณ ศรีวิมาน

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวอรอนงค์ แซ่เล่า

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางชุติมา ไหมสุวรรณ

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายภานุวัฒน์ ศุทธางกูร

หัวหน้างานโครงการพิเศษและ การบริการชุมชน

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายวีระศักดิ์ ทองชัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวธัญญรัตน์ ทวีศรี

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายวิระวงศ์ จงไกรจักร

หัวหน้างานความร่วมมือ

นายธีระวัฒน์ บุญทะวงศ์

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

นางสาวนิศารัตน์ ทองอ่อน

หัวหน้างานประกันคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา

นางสายทิพย์ คงประเสริฐ

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและ ประกอบธุรกิจ

นางสายทิพย์ คงประเสริฐ

หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

นายธนดล เข็มพรหยิบ

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นาย กรกช ปานสงฆ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

สาขาวิชาช่างยนต์

นายศุภชัย สมนิล

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายธนิต กตัญชลีกูล

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

นายธีระวัฒน์ บุญทะวงศ์

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

นายอนันต์ ทุ่มก๊ก

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

นายธนวันต์ บุญมาก

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

นายภานุวัฒน์ ศุทธางกูร

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

นายธนายุต พุฒพิทักษ์

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

นายอภิวัฒน์ สุทธิ

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

ครูใหม่

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายมานิตย์ อำนวย

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายอภิชาณ ชูใจ

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายเฉลิมพล เสนเรือง

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นางสาวอรวรรณ ศรีวิมาน

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นางสาวปณัฏศรา เกื้อเกตุ

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ครูใหม่

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

นายวชิรวิทย์ รักทรัพย์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายจินดา รามอินทร์

ครูประจำแผนกช่างก่อสร้าง

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายวัฒนพงศ์ เพชรรัตน์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายเจตนิพัทธ์ จันทร์แก้ว

ครูประจำแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายศุภฤกษ์ สุขขัต

ครูประจำแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาการบัญชี

นางสาวอาภรณ์ ใสเกื้อ

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางชุติมา ไหมสุวรรณ

ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวขวัญฤทัย เกียรติศั

ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการตลาด

นายสมชาย พรมกุล

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

นางโสภิดา เมฆฉาย

ครูประจำแผนกวิชาการตลาด

นางสายทิพย์ คงประเสริฐ

ครูประจำแผนกวิชาการตลาด

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ

นางวันวิสา บุญช้าง

หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายธนดล เข็มพรหยิบ

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางธัญญรัตน์ ทวีศรี

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายสุริยา พรมบุตร

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายวิระวงศ์ จงไกรจักร

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายกิตติธัช ช่วยพิทักษ์

ครูประจำแผนกเทคนิคพื้นฐาน

นายศิริพล ชุมแก้ว

ครูประจำแผนกเทคนิคพื้นฐาน

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสุภัตรา พรหมพุทธ

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวเสาวนีย์ บุญจันทร์คง

ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวกชกร ทองจรัสแส

ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวนิศารัตน์ ทองอ่อน

ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์

นายเอกอรุณ จันทร์ดี

ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวสุชัญญา แสงอุไร

ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวอรอนงค์ แซ่เล่า

ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวเมธาวี เทพสุรินทร์

ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวสุดารัตน์ ไทยแก้ว

ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์