โครงสร้างการบริหารงาน


คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีหน้าที่เป็นผู่ช่วยเหลือในการบริหารสถานศึกษา 
     1. นายปณชัย เพชรปาน  ตำเเหน่ง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
     2. นายมนตรี ปรีชา  ตำเเหน่ง  รองผู้อำนวยการ
     3. นายวีรศักดิ์ ทองชัย  ตำเเหน่ง  รองผู้อำนวยการ
     5. นายจักรินทร์ โกละกะ  ตำเเหน่ง  รองผู้อำนวยการ
     6. นายศุภชัย สมนิล  ตำเเหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
     7. นายมานิตย์ อำนวย  ตำเเหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
     8. นายวชิรวิทย์ รักทรัพย์  ตำเเหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
     9. นายวัฒนพงศ์ เพชรรัตน์  ตำเเหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
     10. นางสาวอาภรณ์ ใสเกื้อ  ตำเเหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
     11. นายสมชาย พรมกุล  ตำเเหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
     12. นางวันวิสา บุญช้าง  ตำเเหน่ง  หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     13. นายวิระวงศ์ จงไกรจักร  ตำเเหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีหน้าที่เป็นผู่ช่วยเหลือในการบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้

     1. กำหนดเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา
     2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
     3. กำหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษาการยุบ ขยาย ในประเภทวิชา สาขาวิชา วิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา
     4. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรม
     5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเปิดแผนกวชิาชีพใหม่และการยุบ เลิก แผนกวิชาชีพ
     6. กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
     7. เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา