วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย


วิสัยทัศน์วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

        วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ เป็นองค์กรที่มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

         1. บริหารและจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​

         2. พัฒนาและยกระดับผู้เรียน ด้านการเรียนรู้ นวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​

         3. ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพ ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้า มั่นคง มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ ในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​

         4. สร้างและบริการเครือข่าย ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ ชุมชนและสังคม​

         5. ส่งเสริม สร้าง พัฒนาองค์ความรู้ ด้านงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ให้กับผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน ชุมชนและสังคม​

         6. ส่งเสริม สร้าง บูรณาการจิตอาสา ด้านวิชาการ วิชาชีพ เพื่อบริการชุมชน