เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566

โดย: Admin | ไม่ได้ระบุ - 13 มิถุนายน 2567

3


เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายจักรินทร์ โกละกะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายวิรัชชาติ ฉิมพานะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา นายมนตรี ปรีชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ นายสมปราชญ์ ชัสุตานนท์ นายชุติเดช จับปรั่ง ครูวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และนายเศรษฐกิจ บาลเมือง ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี เป็นคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระข่าวสารล่าสุด