ฝ่ายวิชาการ

นายวีระศักดิ์ ทองชัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายสุริยา พรหมราช

หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวเสาวนีย์ บุญจันทร์คง

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวขวัญฤทัย เกียรติศักดิ์

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นายสมชาย พรมกุล

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายเจตนิพัทธ์ จันทร์แก้ว

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ