ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายจักรินทร์ โกละกะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

นายอนันต์ ทุ่มก๊ก

หัวหน้างานปกครอง

นายธนวันต์ บุญมาก

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางสาวอรวรรณ ศรีวิมาน

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวอรอนงค์ แซ่เล่า

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางชุติมา ไหมสุวรรณ

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายภานุวัฒน์ ศุทธางกูร

หัวหน้างานโครงการพิเศษและ การบริการชุมชน

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

---------------------------

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา