สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายมานิตย์ อำนวย

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายอภิชาณ ชูใจ

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายเฉลิมพล เสนเรือง

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นางสาวอรวรรณ ศรีวิมาน

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นางสาวปณัฏศรา เกื้อเกตุ

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ครูใหม่

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง