สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายวัฒนพงศ์ เพชรรัตน์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายเจตนิพัทธ์ จันทร์แก้ว

ครูประจำแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายศุภฤกษ์ สุขขัต

ครูประจำแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์