สาขาวิชาการตลาด

นายสมชาย พรมกุล

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

นางโสภิดา เมฆฉาย

ครูประจำแผนกวิชาการตลาด

นางสายทิพย์ คงประเสริฐ

ครูประจำแผนกวิชาการตลาด