สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ

นางวันวิสา บุญช้าง

หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายธนดล เข็มพรหยิบ

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางธัญญรัตน์ ทวีศรี

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายสุริยา พรมบุตร

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ