สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายวิระวงศ์ จงไกรจักร

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายกิตติธัช ช่วยพิทักษ์

ครูประจำแผนกเทคนิคพื้นฐาน

นายศิริพล ชุมแก้ว

ครูประจำแผนกเทคนิคพื้นฐาน