สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสุภัตรา พรหมพุทธ

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวเสาวนีย์ บุญจันทร์คง

ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวกชกร ทองจรัสแส

ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวนิศารัตน์ ทองอ่อน

ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์

นายเอกอรุณ จันทร์ดี

ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวสุชัญญา แสงอุไร

ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวอรอนงค์ แซ่เล่า

ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวเมธาวี เทพสุรินทร์

ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวสุดารัตน์ ไทยแก้ว

ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์