รับรางวัลสยามมาตุภูมิ ประจำปี 2566 สาขาเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

โดย: Admin | ไม่ได้ระบุ - 18 สิงหาคม 2566

3


วันอาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน 2566 ดร.ปณชัย เพชรปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ เข้ารับรางวัลสยามมาตุภูมิ ประจำปี 2566 สาขาเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น โดยหม่อมหลวงเอวิตา ยุคล ประธานมอบรางวัล ในโครงการประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์ต่อแผ่นดินเกิด ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานอื่นๆ

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 " ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า "

รางวัลชมเชย " ทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย 7 หย่อง "

างวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ

รางวัลชนะเลิศ " ทักษะการประกวดดนตรีไทย ขิมสาย (ขิม 7 หย่อง)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "ทักษะการติดตั้งไฟฟ้า และควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 "ทักษะการประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก (ไม้แข็ง)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 "ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 "ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช.