รับรางวัลเชิดชูเกียรติ งานประทานรางวัลนาคธรรมจักร คนดีศรีเมืองพุทธ "เชิดชู สืบสานพระพุทธศาสนา คู่แผ่นดินไทย"

โดย: Admin | ไม่ได้ระบุ - 22 มกราคม 2567

2


เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ดร.ปณชัย เพชรปาน ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ งานประทานรางวัลนาคธรรมจักร คนดีศรีเมืองพุทธ "เชิดชู สืบสานพระพุทธศาสนา คู่แผ่นดินไทย" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 สาขาผู้บริหารองค์กรดีเด่น

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) องค์ประทานโล่รางวัลนาคธรรมจักร ณ ศุนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผลงานอื่นๆ

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 " ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า "

รางวัลชมเชย " ทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย 7 หย่อง "

างวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ

รางวัลชนะเลิศ " ทักษะการประกวดดนตรีไทย ขิมสาย (ขิม 7 หย่อง)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "ทักษะการติดตั้งไฟฟ้า และควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 "ทักษะการประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก (ไม้แข็ง)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 "ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 "ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช.