คว้ารางวัลชมเชย "ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส."

โดย: Admin | ไม่ได้ระบุ - 22 มกราคม 2567

0


วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาและคุณครูผู้ควบคุมทีม
คว้ารางวัลชมเชย "ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส."
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ จังหวัดพัทลุง
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
1. นายนราธร เลี่ยมแก้ว นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี
2. นางสาวเกวลิน ล่องแก้ว นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี
โดยมีครูผู้ควบคุมทีม
1. นางสาวอาภรณ์ ใสเกื้อ ครูแผนกวิชาการบัญชี
2. นางชุติมา ไหมสุวรรณ ครูแผนกวิชาการบัญชี

ผลงานอื่นๆ

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 " ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า "

รางวัลชมเชย " ทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย 7 หย่อง "

างวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ

รางวัลชนะเลิศ " ทักษะการประกวดดนตรีไทย ขิมสาย (ขิม 7 หย่อง)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "ทักษะการติดตั้งไฟฟ้า และควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 "ทักษะการประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก (ไม้แข็ง)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 "ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 "ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช.