างวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ

โดย: Admin | ไม่ได้ระบุ - 22 มกราคม 2567

0


#คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (HEALTH CARE) ผลงาน เครื่องช่วยบำบัดแขนขาอ่อนแรง
#คว้ารางวัลขวัญใจผู้ทรงคุณวุฒิ (HONOR AWARD)
จากการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขันฯ ระดับภาคใต้ ต่อไป
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
1. นายสุรสิทธิ์ ทองจันทร์ นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์
2. นายณัชฐนนท์ ทับทอง นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ควบคุมทีม
1. นายศิริพล ชุมแก้ว ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ผลงานอื่นๆ

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 " ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า "

รางวัลชมเชย " ทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย 7 หย่อง "

างวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ

รางวัลชนะเลิศ " ทักษะการประกวดดนตรีไทย ขิมสาย (ขิม 7 หย่อง)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "ทักษะการติดตั้งไฟฟ้า และควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 "ทักษะการประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก (ไม้แข็ง)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 "ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 "ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช.