รางวัลชมเชย " ทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย 7 หย่อง "

โดย: Admin | ไม่ได้ระบุ - 14 กุมภาพันธ์ 2567

4


วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนและครูผู้ควบคุมทีม

#รางวัลชมเชย " ทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย 7 หย่อง "

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

1. นางสาวปริชญา หัสจำนงค์ นักเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ประกอบจังหวะ

1. นางสาวธารารัตน์ เพชรปาน นักเรียนแผนกวิชาการบัญชี

2. นางสาวรัตนาภรณ์ อุ่นจันทร์ นักเรียนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ครูผู้ควบคุมทีม

1. นางสายทิพย์ คงประเสริฐ ครูแผนกวิชาการตลาด

ผลงานอื่นๆ

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 " ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า "

รางวัลชมเชย " ทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย 7 หย่อง "

างวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ

รางวัลชนะเลิศ " ทักษะการประกวดดนตรีไทย ขิมสาย (ขิม 7 หย่อง)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "ทักษะการติดตั้งไฟฟ้า และควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 "ทักษะการประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก (ไม้แข็ง)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 "ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 "ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช.